Location: Home > Publications & Papers > Papers
Papers
 
Title First Author PubYear Influence  factor
Zakari S; Jiang XJ Jul 2021 8.071
Singh AK Jul 2021 7.963
Wen XX Jul 2021 3.033
Meng YC Jun 2021 3.033
Mu QY Jul 2021 2.094
Low SL May 2021 4.089
Anest A Feb 2021 8.512
Yang ML Jun 2021 9.618
He XL Jun 2021 2.878
Hao CH; Chai X May 2021 3.809
Gu GY; Meng YC May 2021 3.796
Liu CG May 2021 4.848
Chen WQ May 2021 3.591