Location: Home > Publications & Papers > Papers
Papers
 
Title First Author PubYear Influence  factor
Wang L May 2019 1.665
Chen CF May 2019 3.541
Wang PY Mar 2019 2.755
Jiang XJ Jul 2019 3.256
Zhao JL Mar 2019 1.568
Su T Mar 2019 11.511
Zhang P Feb 2019 5.949
Sun LL; Zhang P; Wang RL Jan 2019 4.059
Yang B Feb 2019 0.872
Ding HB Feb 2019 1.185
Yang B Feb 2019 1.185
Zhu H Feb 2019 1.185
Fei XH Jan 2019 3.484