Location: Home > Publications & Papers > Papers
Papers
 
Title First Author PubYear Influence  factor
Sun YS Jul 2020 12.121
Zheng XL; He LL Jun 2020 8.512
Shao SC Jun 2020 3.114
Balasubramanian D Jun 2020 3.851
Yang B Jun 2020 4.675
Fan XY May 2020 2.858
Lin H May 2020 4.189
Chen HT; Zeng Y; Yang YZ; Huang LL; Tang BL; Zhang H; Hao F May 2020 11.878
Tongkok S Sep 2020 2.751
He LL; Liu Y May 2020 13.297
Spicer RA May 2020 13.222
Zhang L Apr 2020 3.477
Luo K; Xu ZD Aug 2020 5.714