Location: Home > Publications & Papers > Papers
Papers
 
Title First Author PubYear Influence  factor
Zhu H Apr 2022 2.465
Fan BB,Liu JX Mar 2022 0.809
Wang HL;Zhang R Apr 2022 4.412
Zhang K Jun 2022 4.36
Huang ZD Apr 2022 3.251
Khin Me Me Aung;Chen HH Apr 2022 5.091
Lin YX Jul 2022 5.124
Bai QZ;Yang WJ Apr 2022 5.924
Zhang Y Apr 2022 2.465
Lefebvre T Apr 2022 4.357
Dong B Apr 2022 3.084
Liu R Mar 2022 5.754
Narayan Gaire;Zaw Zaw Jul 2022 5.722