Location: Home > Publications & Papers > Papers
Papers
 
Title First Author PubYear Influence  factor
Ding HB May 2019
Zhou LG Aug 2019 5.29
Han TS Aug 2019 7.299
Hu JJ Jun 2019 3.454
Wang XL Apr 2019 3.824
Gong ZW Jul 2019 3.017
Fu PL Jun 2019 2.327
Li DB Jun 2019 6.305
Zhang L Jun 2019 3.477
Gao H Jun 2019 3.477
Gao JB Jun 2019 2.818
Shen JY Jun 2019 0.421
Zhu H May 2019 2.5