Location: Home > Publications & Papers > Papers
Papers
 
Title First Author PubYear Influence  factor
Bai Y Aug 2018 12.353
Huang J Nov 2018 1.665
Liu JQ Aug 2018 1.801
Zheng YL May 2018 9.137
Zhao ZM Jul 2018 2.710
Zhu XA Jan 2019 3.740
Jin YQ Liu YT; Zhang YP 3.169
Gong ZW Jul 2018 3.179
Dong SH Jul 2018 3.067
Lin YX Nov 2018 3.983
Ding X Jul 2018 3.657
Liu YT 2018 may 3.052
Zhu XA 2018 JUN 9.787