Google Search Baidu Search
(多个关键字请用"空格"格开)
您当前的位置:首页 > 科研成果 > 专利
专利
 

一种固体酸催化制备5-羟甲基糠醛的方法

 
专利名称:
英文名称:
专利类别: 发明
申请号: 201110376665.9
申请日期: 2011.11.24
授权日期: 2014.4.9
专利号: ZL 201110376665.9
第一发明人: 郭峰
其它发明人: 方真
国外申请日期:
国外申请方式:
专利授权日期: 2014.4.9
缴费情况:
实施情况:
专利证书号:
专利摘要:
其它备注:
   

关闭窗口

返回首页

xtbg 联盟logo-1.png
W020130626339404504543.png